W 1932 roku powstał w Sernikach punkt filialny Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej, obejmujący klasy I-IV. Początkowo nauką w tej szkole objętych było około 40 dzieci w dwóch grupach klas łączonych. Pierwszym nauczycielem w tej szkole był Michał Gancarz.

Zajęcia wówczas odbywały się w lokalu wydzierżawionym od p. Kazimierza Onyszko. Była to jedna izba budynku mieszkalnego z piecem węglowym, bez bieżącej wody i z sanitariatami na zewnątrz.

W latach okupacji istniało w miejscowości tajne nauczanie prowadzone również przez p. M. Gancarza.

Kilka lat powojennych stanowi lukę w istnieniu placówki szkolnej w Sernikach. Wówczas dzieci uczęszczały do szkoły w Woli Sernickiej.

Zajęcia zostały wznowione  pod koniec lat pięćdziesiątych. Prowadziła  je wówczas p. Maria Meluch później Kosiorek.. W 1970 roku grono powiększyło się o kolejnego nauczyciela p. Genowefę Sławecką przeniesioną z Woli Sernickiej.

Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Sernikach w 1973 roku z inicjatywy p. Genowefy Sławeckiej , będącej od 1972 roku kierownikiem szkolnego  punktu filialnego w Sernikach, rozpoczął starania o pozyskanie pozwoleń i  materiałów na ten cel. Wynikiem tego było oddanie  do użytku szkolnego w listopadzie  1976 roku parterowego budynku wykonanego z  elementów trzcinowo-drewnianych, przydzielonych przez Inspektorat Oświaty w Lubartowie. Znalazło tam siedzibę przedszkole wiejskie i 3 klasy szkolne. Tym samym klasy nie musiały już  korzystać z pomieszczeń wynajmowanych w prywatnych domach.  Szkoła w Sernikach nadal była punktem filialnym szkoły w Woli Sernickiej. A pracowały w nim p. Genowefa Sławecka  p. Maria Kosiorek.

Budowa budynku piętrowego rozpoczęła się w 1976 i została ukończona przy ogromnym wysiłku ze strony mieszkańców dopiero po 9 latach w  1984 roku. Wtedy to budynek zajęły klasy I-IV, oraz klasa ?O?. Do klas VII i VIII uczniowie uczęszczali do Woli Sernickiej.  W roku 1985/86  podniesiono stopień organizacyjny szkoły w Sernikach do klasy V.

W 1987 nominację na dyrektora punktu otrzymał p. Zygmunt Walczak, a w 1992 roku w wyniku konkursu został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  w Sernikach.

W 1994 roku podniesiono stopień organizacyjny Szkoły Podstawowej w Sernikach  do klasy VI, uczniowie naukę kontynuowali w klasach VII i VIII w Woli Sernickiej. W tym okresie Szkoła zajmowała oba budynki: piętrowy i parterowy, po byłym przedszkolu,  z trzema salami lekcyjnymi.

W 1999 roku  w wyniku reformy szkolnictwa, uchwalonej przez Sejm RP 8 stycznia 1999 roku, nastąpił podział na szkołę podstawową z klasami I-VI i trzyklasowe gimnazjum. Szkoła  w Sernikach stała się samodzielną jednostką oświatową  wydającą świadectwa ukończenia tego szczebla edukacji. Wówczas do szkoły uczęszczało około 100 uczniów,  kadrę stanowiło 8 nauczycieli  zatrudnionych w pełnym wymiarze.

Obecnie nauka odbywa się w dwu budynkach: klasy IV- VI zajmują piętrowy budynek szkolny zajmują, gdzie każdemu oddziałowi przyporządkowana jest samodzielna sala lekcyjna. Ponadto znajduje się tam sala komputerowa z 10 stanowiskami roboczymi, z której korzystają wszystkie klasy.

Wraz z przejęciem pomieszczeń po dawnym Urzędzie Gminy w 2002 r. klasy młodsze zajęły nowe lokum, przenosząc się z budynku parterowego, a dawna sala konferencyjna została wyposażona i zaczęła pełnić rolę sali gimnastycznej.

Stopień organizacyjny szkoły zestawienie:

    1932r.- punkt filialny- klasy I- IV (ok. 40 uczniów)
    1982 r. -  kl. ?0? , I,II,III;
    1984r. ? podniesienie do kl. IV;
    1985r. -  podniesienie do kl. V;
    1994r.- podniesienie do kl. VI (93 uczniów);
    1999r.- Szkoła Podstawowa jako samodzielna placówka z kl. I- VI ( liczebność placówki- 102 uczniów)

Kalendarium:

1932- początki szkoły w Sernikach;

1976- oddanie do użytku budynku parterowego;

1984- oddanie do użytku budynku piętrowego;

2002- przeniesienie klas I - III do dawnej siedziby gminy

Kierownicy, dyrektorzy placówki:

    (1958 - 1973)   p. Maria Kosiorek
    (1973 - 1987 )  p. Genowefa Sławecka
    (1987 - 2002)   p. Zygmunt Walczak
    (2002 - 2012)  p. Danuta Wlazły
    (2012 - 2013)      p. Małgorzata Karczmarz
    (2013 - nadal)       p. Artur Oniszko

Źródła :

Dokumenty szkoły;

Wywiady z mieszkańcami miejscowości;

Kroniki i zapiski rodzinne mieszkańców i byłych nauczycieli;

Opracowała: Małgorzata Karczmarz